Avís legal

Denominació social: SES COVES, S.L.

NIF: B-57048530

Domicili: Autovía Palma-Sa Pobla, salida 37

C.P.: 07310 - Campanet

Direcció de correu electrònic: info@covesdecampanet.com

Telèfon: (+34) 971 516 130

1. Ús correcte de la pàgina web:

Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés i la utilització de la pàgina web. L’ús d’aquesta Web vos atribueix la condició d’usuari de la mateixa des del mateix moment de l’accés i iniciar-hi la navegació, accedint a qualsevol dels seus continguts, des d’aquest mateix moment l’usuari accepta expressament les presents condicions generals. Així mateix, l’usuari accepta les condicions particulars aplicables als diferents serveis i productes que ofereix l’entitat a la web.

L’usuari s’obliga des de l’acceptació a utilitzar la pàgina web, els continguts i els seus serveis de conformitat amb la llei, els bons costums i l’ordre públic, emprant la diligència adequada per a la natura del servei del que gaudeix a través de la pàgina web.

a) No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol informació o material que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

b) Es prohibeix expressament qualsevol actuació que pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir que altres Usuaris en gaudeixin amb normalitat.

c) L’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la Web.

d) L’usuari s’obliga a no introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’entitat, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir-ne el funcionament normal.

e) Se prohíbe cualquier acción que implique destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas o documentos electrónicos de la entidad, sus proveedores o terceros.

f) Està prohibida qualsevol acció que comporti la infracció dels drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets de tercers, i en general està prohibit expressament l’ús de qualsevol contingut del qual no és titular l’usuari de conformitat amb la llei i el dret, o posar-lo a disposició de tercer.

g) L’usuari té prohibit realitzar pràctiques o actes de 'spam' en l’ús o com a conseqüència de l’ús de la Web o de les informacions i serveis, amb finalitats de venda o d’altres de naturalesa comercial, a una pluralitat de persones sense la seva prèvia sol·licitud o consentiment, ni qualsevol altra mena de missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones, i a no enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits, ni utilitzar llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través de la Web.

h) L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra aquells que infringeixin les obligacions assumides.

2. Modificacions

L’entitat es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la Web.

3. Enllaços amb tercers

El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de l’entitat, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L’entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destí de un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web on s’arribi des de la web de l’entitat.

4. Notificacions

Als efectes de les Presents condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui necessària entre l’entitat i l’Usuari, aquests hauran de dirigir-se mitjançant correu electrònic a info@covesdecampanet.com. Les comunicacions de l’entitat a l’Usuari es realitzaran d’acord amb les dades que aquest hagi presentat en registrar-se a la pàgina web. L’Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la contractació dels serveis que s’hi ofereixen, l’ús del correu electrònic com a procediment vàlid per remetre aquestes comunicacions.

5. Legislació i jurisdicció aplicables.

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que s’aplicarà a allò no convingut en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

6. Règim de responsabilitats:


a) L’usuari reconeix i accepta que l’ús de la pàgina web, i també la prestació dels serveis i/o venda de productes que s’hi ofereixen, es realitza exclusivament sota el seu risc i responsabilitat.

b) L’entitat no respon dels perjudicis ocasionats a l’usuari a causa de l’incompliment, per part d’aquest, de la Llei, la moral i els bons costums, i també l’ordre públic, o l’ús dels productes i/o serveis oferts de forma no diligent o incorrecta, o amb finalitats o efectes il·lícits o contraris a allò establert en aquestes condicions generals o en les condicions aplicables que si escau siguin aplicables. Específicament els derivats d’aquestes següents actuacions. Infracció dels drets de propietat industrial i intel·lectual, infracció del secret professional, infracció dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, i els relatius a la protecció de la infància i la joventut, la comissió d’actes de competència deslleial, la realització de publicitat il·lícita o actes constitutius de delicte o de naturalesa pornogràfica. La il·licitud o falta de veracitat, exactitud, fiabilitat, pertinència, actualitat i exhaustivitat dels continguts i informacions transmeses o posats a disposició dels usuaris no efectuats directament per l’entitat.

c) L’entitat en cap cas respon dels danys soferts per l’usuari derivats de les interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a l’entitat, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema, la disponibilitat, accessibilitat i funcionament o continuïtat dels llocs enllaçats.

d) L’entitat en cap cas respon dels danys soferts per l’usuari derivats de la qualitat, licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat del contingut existent en els llocs enllaçats, i no respondrà del manteniment, prestació o transmissió dels continguts existents als llocs enllaçats.

e) L’entitat en cap cas respon dels danys soferts per l’usuari derivats de retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics.

f) L’entitat en cap cas respon dels danys soferts per l’usuari que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del portal i que no siguin atribuïbles a l’entitat.

g) L’entitat en cap cas respon dels danys soferts per l’usuari derivats de la impossibilitat de donar el Servei, vendre productes i/o permetre l’accés per causes no imputables a l’entitat, degudes a l’Usuari, a tercers, o a casos de força major, i també de l’incompliment o compliment defectuós o finalització per qualsevol causa dels contractes realitzats amb tercers amb motiu de la prestació de serveis a través de la Web.

h) L’entitat en cap cas respon dels danys soferts per l’usuari que puguin ser causades per l’existència de virus al sistema informàtic, els documents electrònics o fitxers dels usuaris. De la mateixa manera en cas de presència de virus en els serveis prestats per tercers a través de la Web, causant alteracions al sistema informàtic, els documents electrònics o fitxers dels usuaris.

i) L’entitat en cap cas respon dels danys i perjudicis que puguin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies d’accés i ús que els usuaris fan de la Web i de les informacions i serveis, i també de l’incompliment per part dels usuaris de les seves obligacions quant a les dades de caràcter personal.

j) L’entitat no es fa responsable dels continguts, serveis, informació i en general de tot allò que pugui aparèixer a la pàgina a què puguin accedir a través de l’enllaç que en aquesta darrera s’hagi establert.

k) En el cas que qualsevol de les condicions generals, i/o particulars si escau, fos declarada nul la, i/o invàlida, això no afectarà l’eficàcia de la resta que seguiria sent vinculant entre les parts. En el cas que alguna de les parts pugui renunciar a exigir en un determinat moment el compliment de qualsevol de les condicions generals, i/o particulars si escau, establertes; això no suposarà que es renuncia amb caràcter general al compliment de la resta de condicions i tampoc suposarà la creació d’un dret adquirit per a l’altra part.